Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Miloš Hrůza
Ulice: 
Zemědělská
č.p.: 
173/29
PSČ: 
613 00
Městská část: 
Brno - sever, Útěchov
Telefon: 
545 428 511
Datová schránka: 
scpw7p9
Adresa poskytování vzdělání: 
Zemědělská 29
Vypsaná volná místa: 
78

Informace o škole

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29

zahrnuje následující zařízení: 

    - dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem o kapacitě 50 dětí 
    - základní škola s 24 třídami (15 na 1. st., 8 na 2.st.  - cca. 550 žáků) 
    - školní družina, která má  7 oddělení 
    - moderní výdejny stravy v obou budovách školy
                                                                                        
Základní škola 

Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu "Od hraní k učení".

Od 1. ročníku se  vyučuje anglický jazyk 2 hodiny týdně, od 3. ročníků je hodinová dotace pro cizí jazyk 3 hodiny týdně. 

Jako druhý cizí jazyk jsou u nás vyučovány od 7. ročníku ruština a němčina. Výuku zabezpečují plně kvalifikovaní pedagogové cizích jazyků. 
Většina tříd prvního stupně vyjíždí do škol v přírodě, pro nově vytvořené 6. třídy organizujeme v září společné adaptační pobyty. Pro osmáky uskutečňujeme kurzy přežití zaměřené na ochranu obyvatel za mimořádných situací. Každoročně zajišťujeme kvalitní lyžařský kurs pro žáky sedmých ročníků.

V provozu je moderní učebna informatiky s rychlým připojením na Internet, kde probíhá výuka předmětů zaměřených na Informatiku a výuka ve vybraných hodinách dalších předmětů. Máme k dispozici také několik učeben vybavených interaktivními tabulemi, které využíváme zejména v cizích jazycích. Všechny učebny jsou vybaveny projekční technikou a připojením na internet..
Žáci, připravující se na přijímací zkoušky na střední školy z devátých ročníků, mají možnost rozšířené přípravy ve stěžejních předmětech v rámci pravidelných lekcí, jejichž náplň je úzce zaměřena na přípravu k přijímačkám. 

V systému volitelných předmětů  si žáci volí z nabídky několika předmětů a dle jejich zájmu jsou pak tyto předměty otevírány a vyučovány. Jsou to například zábavná chemie,  design a konstruování, dramatická výchova, pohybové hry, konverzace z anglického jazyka, environmentální praktika a technické konstrukce.
Všechny předměty prvního i druhého stupně vyučují plně kvalifikovaní učitelé.

Realizují se zájezdy do Rakouska, Německa a do Anglie. 

Mimo vyučování je možno navštěvovat různé další zájmové aktivity, např. keramiku na 1. stupni, sportovní hry (basketbal, florbal, fotbal), sborový zpěv, náboženství,  angličtinu hravě, klub objevitelů, klub deskových her .....

Zájmy dětí rozvíjejí také vychovatelky ve školní družině, kde pracují hudební, výtvarné a pracovní skupiny. Školní družina zabezpečuje podle vlastního ŠVP odpolední výchovnou a zájmovou činnost pro žáky prvních až čtvrtých ročníků.

Škola se řadu let podílí na projektech města Brna "Síť brněnských otevřených škol" a "Angličtina do škol".

Jsme partnerskou školou nakladatelství FRAUS a v naší budově Zemědělská 29 se nachází jeho Informační centrum.

Probíhá spolupráce s klubem rodičů, zvláště při různých akcích - vánoční a velikonoční dílny, rozloučení se školním rokem a další.

Škola úzce spolupracuje s provozovateli dalších mimoškolních aktivit a organizačně se podílí na zajištění jejich činnosti v budovách školy ve spolupráci se školní družinou. Patří sem  sportovní činnost atletického M&C klubu,  výuka ZUŠ Jaroslava Kvapila a činnost hudební školy YAMAHA. Velkou výhodou je, že činnost těchto organizací navazuje na vyučování, popř. na chod ŠD, probíhá ve školních budovách a nezatěžuje rodiče starostmi spojenými s přesunem za zájmovou činností do jiných částí města.

Škola disponuje dvěma hřišti, z nichž hřiště před budovou Zemědělská 29 bylo v roce 2013 přebudováno na víceúčelový moderní sportovní areál.

Sál s jevištěm celoročně slouží jako galerie výtvarných děl žáků a uskutečňují se zde kulturní akce i pořady pro žáky. Také se zde v průběhu roku již tradičně uskutečňují vystoupení k příležitosti Vánoc (pro žáky) a Dne matek (i pro rodičovskou veřejnost).

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne v MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29 p. o. v termínu od 6. 4. 2020 do 17. 4. 2020.

Zápis proběhne způsobem popsaným v následujících článcích.

Den otevřených dveří neorganizujeme. Rezervované termíny neplatí. 

Zápis k PŠD bude letos opět probíhat v úplné koordinaci se systémem elektronické podpory zápisu, který nabízí město Brno.

Je nutno opět zapsat i ty děti, které v minulém roce obdržely rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Informace k elektronické podpoře zápisu do základních škol v městě Brně si můžete prohlédnout zde - http://zapisdozs.brno.cz/.

Podrobnější popis, jak by měl elektronický zápis do ZŠ probíhat naleznete zde.

 

Je bezpodmínečně nutno provést registraci do elektronického systému u všech dětí, u nichž nastala povinnost zápisu k PŠD, a to ještě před termínem vlastního zápisu na škole.  Máte možnost  se v tomto systému rozhodnout, zda budete žádat o přijetí k PŠD, nebo o odklad PŠD.

1. Chci přijetí k povinné školní docházce (PŠD)

Po provedení registrace a zadání potřebných údajů do systému elektronického zápisu města Brna je nutno vytisknout žádost o přijetí k povinné školní docházce.  Žádost vytiskněte celou včetně přílohy Informační povinnost, kterou je nutno podepsat (4 strany). Nezapomeňte podepsat i žádost o přijetí k povinné školní docházce.

Kromě přihlášky vyplňuje zástupce dítěte ještě Zápisní lístek. Zápisní lístek je nutno stáhnout ze stránek školy a mít jej vyplněný dopředu. Zápisní lístek je nutno také podepsat. Pokud má dítě v naší škole, případně v naší MŠ sourozence, je nutno to uvést v oddíle II. Zápisního lístku.

Žádost, rodný list dítěte a zápisní lístek doručíte do školy níže uvedenými způsoby. Zde bude žádost o přijetí zaevidována do elektronického systému a následně bude zahájeno řízení o přijetí k PŠD. Vstupní pohovory s dětmi vzhledem k epidemiologické situaci v ČR letos neproběhnou.

Způsoby doručení podkladů k řízení o přijetí:

  1. Elektronicky – naskenovanou, podepsanou žádost o přijetí (včetně přilohy), sken, případně fotokopii rodného listu dítěte a sken podepsaného a vyplněného zápisního lístku pošlete jako přílohy e-mailu prostřednictvím schránky elektronické pošty, kterou jste uvedli jako kontaktní při registraci do systému elektronického zápisu, na adresu školy – info@maskola.cz.
  2. Prostřednictvím datové schránky – žádost o přijetí, spolu s kopií rodného listu a zápisním lístkem dítěte lze zaslat i do datové schránky školy - ID datové schránky: scpw7p9
  3. Poštou – originál podepsané žádosti spolu s obyčejnou kopií rodného listu dítěte a originálem vyplněného a podepsaného zápisního lístku lze zaslat na adresu kanceláře školy poštou, případně kurýrní nebo přepravní službou. 
  4. Osobní doručení do školy – originál žádosti, rodného listu a zápisního lístku lze ve výjimečných případech osobně doručit přímo do kanceláře školy. Prosíme, tuto možnost využívejte zcela výjimečně, pouze pokud opravdu nemáte možnost uvedené dokumenty zaslat výše uvedenými způsoby. V případě osobního doručení je nutno domluvit si přesný termín předání do kanceláře školy. Tímto způsobem lze přihlásit dítě i v případě, že nemáte možnost registrace do systému elektronického zápisu, případně nemáte možnost potřebné dokumenty vytisknout. V takových případech je nutno přinést s sebou také občanský průkaz. Na osobní předávání žádostí byly vyčleněny termíny 8. 4. a 15. 4. 2020, čas jednání je nutno domluvit dopředu na telefonu 545428511.

Všechny žádosti o přijetí je nutno kterýmkoli výše uvedeným způsobem doručit do školy ve stanoveném termínu zápisu od 6. 4. 2020 do 17. 4. 2020.

2. Chci odklad povinné školní docházky (PŠD)

Pokud jste rozhodnuti žádat o odklad PŠD, po provedení registrace a zadání potřebných údajů do systému elektronického zápisu je nutno vytisknout žádosto odklad PŠD.  

K žádosti je nutno doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, nebo speciální pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře.

Pokud již máte patřičné podklady pro odklad PŠD vyřízené, doložte je spolu s žádostí a rozhodnutí bude možno následně vydat. Pokud potřebné podklady nemáte, bude řízení přerušeno a budete vyzváni k doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí o odkladu PŠD ve školou stanoveném termínu.

Všechny podklady k řízení o odkladu povinné školní docházky lze obdobně, jako dokumenty k řízení o přijetí doručit do školy výše uvedenými způsoby.

Termín a způsob osobního podání žádosti o odklad (a tím i zápisu k PŠD) si můžete také domluvit přímo se ZŘ  pro 1. stupeň Mgr. Beránkovou. tel: 545428522, berankova@maskola.cz.

Žádosti o odklad je možno podávat v termínu od 1. 4. 2020, nejpozději však do 30. 4. 2020 - zákonem stanovený termín zápisu k PŠD. 

V příštím školním roce plánujeme otevřít tři první třídy. Vzhledem k prostorovým možnostem školy a kapacitě budov i počtu tříd druhého stupně (dvě třídy v ročníku) předpokládáme celkový počet žáků v budoucích prvních třídách do 75  žáků.

V případě překročení tohoto počtu budou  při přijímacím řízení upřednostňováni žáci ze spádového obvodu a budou využita kritéria pro přijímání do prvního ročníku základního vzdělávání - viz následující odkaz.

Kriteria pro přijímání do prvního ročníku základního vzdělávání  

 

Informace pro zákonné zástupce k zápisu k povinné školní docházce

Podle školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (§ 36 odst. 2 školského zákona).

U dětí, které v tomto školním roce (od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020) dovrší šesti let věku nastává povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Spádové obvody určuje „Vyhláška o spádových obvodech“ vydaná  městem Brnem.

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“). Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečům.

 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k PŠD, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Doporučujeme zástupcům dětí, aby patřičná doporučení doložili již se žádostí o odklad v průběhu zápisu k PŠD. Pokud budete chtít doporučení od poradny, vřele doporučujeme domluvit se s poradnou na termínu s dostatečným předstihem – dlouhé  objednací lhůty.

 

Informace pro  zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

(Co by mělo dítě zvládat při nástupu k povinné školní docházce.)

Zápisní lístek ve formátu pdf ke stažení
Zápisní lístek ve formátu docx ke stažení
Ulice Číslo popisné / orientační
Antala Staška 49/1, 50/2, 51/3, 52/4, 53/5, 54/6, 55/7, 56/8, 57/9, 58/10, 59/11, 60/12, 61/13, 62/14, 63/15, 64/16, 65/17, 66/18, 67/19, 68/20, 69/21, 70/22, 71/23, 72/24, 73/25, 74/26, 75/27, 76/28, 77/29, 78/30, 79/31, 80/32, 81/33, 82/34, 83/35, 84/36, 85/37, 86/38, 87/39, 88/40
Babičkova č.ev. 987, 89/1, 91/3, 92/4, 93/5, 94/6, 95/7, 96/8, 97/9, 98/10, 99/11, 100/12, 102/13, 101/14, 103/16, 104/17, 2003/17a, 105/18, 106/19, 107/20, 108/21, 109/22, 110/23, 111/24, 112/25, 113/26, 114/27, 115/28, 116/29, 117/30, 118/31, 119/32, 120/33, 121/34, 122/35, 123/36, 124/37, 125/38, 126/39, 127/40, 1811/41, 128/42, 129/45, 130/47
Břenkova 172/1, 173/2, 174/3, 175/4, 176/5, 177/6, 178/7, 179/8, 180/9, 181/10, 182/11, 183/12, 184/13, 185/14, 186/15, 187/16, 188/17, 189/18, 190/19, 191/20, 192/21, 193/22, 194/23, 195/24, 196/25, 197/26, 198/27, 199/28, 200/29, 201/30, 202/31, 203/32, 204/33, 205/35, 206/37, 207/39, 208/41, 209/43, 210/45
Černopolní 220/28, 221/30, 222/32, 223/33, 224/34, 225/35, 226/36, 227/37, 228/37a, 229/37b, 2035/37c, 231/39, 232/39a, 1749/39b, 2020/39c, 233/40, 234/41, 235/42, 236/44, 237/45, 238/46, 239/47, 240/48, 241/49, 242/50, 243/51, 244/53, 245/54, 246/55, 247/57, 248/59, 249/61, 250/63, 251/65, 252/67, 253/69
Demlova 254/1, 255/2, 256/3, 257/4, 258/5, 259/6, 260/7, 261/8, 262/9, 263/10, 264/11, 265/12, 266/13, 267/14, 268/15, 269/16, 270/17, 271/18, 1741/19, 272/20, 273/21, 274/22, 275/23, 276/24, 277/25, 278/26, 279/27, 280/29, 281/30, 282/30a, 283/31, 284/32, 285/33, 286/34
Drobného 287/2, 288/4, 289/6, 290/8, 291/10, 292/12, 293/14, 294/16, 295/18, 296/20, 297/22, 298/24, 299/26, 1810/26a, 301/28, 302/28a, 303/28b, 1820/28c, 304/30, 305/32, 306/34, 307/38, 2038/38a, 308/40, 309/42, 310/44, 311/46, 312/48, 313/50, 314/52, 315/54, 316/56, 317/58, 318/60, 319/62, 319/64, 321/66, 322/68, 323/70, 324/72, 325/74, 326/76, 1973/76a
Durďákova 352/43, 353/43a, 355/45, 357/47, 359/49, 360/51, 363/55, 364/56, 365/58, 366/60, 367/62, 368/64, 369/68
Erbenova 2022/1, 2022/1a, 311/2, 370/3, 371/4, 372/5, 373/6, 374/7, 375/8, 376/9a, 376/9, 378/10, 379/11, 380/12, 381/13, 382/14, 383/15, 384/16, 385/17, 386/18, 387/19, 388/20, 389/21, 390/22, 391/24, 392/26, 393/28, 394/30, 395/32
Fišova č.ev. 766, č.ev. 767, č.ev. 768, č.ev. 769, č.ev. 770, č.ev. 771, č.ev. 772, č.ev. 773, č.ev. 986, 396/1, 397/1a, 398/2, 399/3, 400/4, 401/5, 402/6, 403/7, 404/8, 405/9, 406/10, 407/11, 408/12, 409/13, 410/14, 411/15, 412/16, 413/17, 414/18, 415/19, 416/20, 417/21, 418/22, 419/23, 420/24, 421/25, 422/26, 423/27, 424/28, 425/30, 426/34, 1780/36, 382/38
Jugoslávská 636/77, 638/79, 640/81, 641/83, 643/85, 644/87, 645/89, 647/91, 649/93, 173/95, 653/99, 655/101, 657/103, 658/104, 659/105, 660/106, 661/107, 662/108, 663/109, 664/109a, 665/110, 666/111, 667/112, 668/112a, 669/113, 670/114, 671/115, 672/116, 673/117, 674/118, 675/119, 676/120, 677/121, 678/122, 679/123, 680/124a, 681/124b, 1816/124, 682/126, 683/128, 684/130, 685/132, 686/134, 687/136, 688/138, 689/140, 690/142, 691/144, 692/146, 693/148, 694/150, 695/152, 696/154
Lesnická č.ev. 764, č.ev. 765, 528/1, 783/3, 784/5, 785/7, 786/9, 787/10, 1802/11, 788/12, 789/13, 790/14, 791/15, 792/16, 793/18, 794/19, 795/20, 1800/21, 796/22, 797/23, 798/24, 799/25, 800/26, 1799/27, 801/28, 802/29, 803/30, 805/32, 806/33, 807/34, 808/34a, 2042/35, 809/36, 810/37, 811/38, 812/39, 813/40, 814/42, 815/44, 816/46, 817/48, 818/50, 819/52, 820/54, 821/56, 822/58, 823/60, 824/62, 825/64, 826/66
Lužova 238/1, 236/2, 828/3, 829/4, 830/5, 831/6, 832/7, 833/8, 834/9, 835/10, 836/11, 355/12, 837/13, 838/13a, 357/15, 365/16, 366/17, 839/18, 1815/19, 840/20, 841/21, 842/22, 843/23, 844/24, 845/25, 846/25a, 847/25b, 848/26, 849/27, 850/28, 851/29, 1783/30, 797/33
Martinkova 418/1, 416/2, 852/3, 853/4, 854/5, 855/6, 253/7, 856/8, 857/10, 252/12
Mathonova 868/1, 869/2, 870/2a, 871/3, 872/3a, 873/4, 874/5, 875/6, 876/7, 877/8, 878/8a, 879/9, 880/10, 881/12, 882/13, 883/14, 884/14a, 885/15, 886/16, 887/17, 888/18, 889/19, 890/20, 891/21, 894/23, 895/23a, 897/25
Merhautova 1736/83, 961/85, 965/89, 967/91, 969/93, 971/95, 973/97, 975/99, 977/101, 979/103, 981/105, 983/107, 983/109, 986/111, 987/113, 988/114, 989/115, 990/116, 991/117, 992/118, 993/120, 994/121, 995/122, 994/123, 1779/124, 996/125, 997/126, 998/127, 999/128, 869/129, 1000/130, 1001/131, 1002/132, 1003/133, 1004/134, 1005/135, 1006/136, 1007/137, 1008/138, 1009/139, 1010/140, 1011/141, 1012/142, 1013/143, 1014/144, 1015/145, 1016/146, 1017/147, 1018/148, 1019/149, 1018/150, 1020/151, 1021/152, 1022/153, 1023/154, 1024/155, 1028/162, 1029/164, 1030/166, 1032/168, 1034/170, 1036/172, 1038/174, 1040/176, 1042/178, 1044/180, 859/182, 858/184, 1047/186, 1773/188, 1048/190, 1774/192, 1051/194, 1053/196, 1055/198
Muchova 235/1, 233/2, 1078/3, 1079/4, 1080/5, 1081/6, 1082/7, 1083/8, 1084/9, 1085/10, 1086/11, 1087/12, 352/13, 349/14, 364/17, 362/18, 1088/19, 1089/20, 1090/21, 1091/22, 1092/23, 1093/24, 1094/25, 1095/26, 1096/27, 1097/28, 1098/29, 1099/30, 1100/31, 1101/32, 794/33, 1102/34
Provazníkova 826/2, 1228/4, 1230/6, 87/8, 88/10, 1234/12, 1236/14, 130/16, 128/18, 1238/20, 1240/22, 210/24, 203/26, 1244/28, 1246/30, 1248/32, 1742/34, 890/40, 1254/42, 1256/44, 1257/46, 1259/48, 1261/50, 1263/52, 1265/54, 1267/56, 1268/64, 1269/66, 1024/68, 1270/70, 1271/72, 1272/74, 1273/76, 1274/78, 1275/80
Schodová 306/1, 305/2, 1283/3, 1284/4, 1285/5, 1286/6, 1745/7, 1287/8, 1288/9, 1289/10, 396/11, 1775/12, 1776/14, 1290/15, 1777/16, 1291/17, 1292/18, 1293/19, 243/22
Tomanova 226/2, 1527/3, 226/4, 1528/5, 1529/6, 1530/7, 1531/8, 1532/9, 1533/10, 1534/11, 347/13
Trávníky 1557/1, 1558/2, 1559/3, 1560/4, 1561/5, 1562/6, 1563/7, 1564/8, 1565/9, 1566/10, 1567/11, 802/12, 1568/13, 805/14, 1569/15, 1570/16, 1571/17, 1572/18, 1573/19, 1574/20, 1575/21, 1576/22, 1577/23, 1578/24, 1579/25, 1580/26, 1581/27, 275/28, 1582/29, 274/30, 804/31, 1584/32, 807/33, 1585/34, 1586/34a, 1587/34b, 1588/35, 1589/36, 1590/37, 1591/38, 1592/39, 1593/40, 1594/41, 1595/42, 277/43, 1596/44, 276/45, 1597/46, 1598/47, 1599/48, 1600/49, 634/50, 1601/51, 1602/53, 656/54, 1603/55, 1604/56, 1605/57, 1606/58, 1605/59, 1607/60, 1608/61, 969/62, 1609/63, 1779/64, 636/65, 1610/66, 658/67, 1611/68, 1612/69, 1613/70, 1614/71, 1615/72, 971/73, 1616/74, 997/75, 2001/76, 1617/77, 1618/79, 1619/81, 1452/83
Venhudova 1023/23a, 998/25, 1626/27, 1627/29, 1628/31
Zemědělská 1665/1, 1752/1a, 1666/2, 810/3, 1667/4, 814/5, 1668/6, 1669/7, 1670/8, 49/9, 1671/10, 50/11, 1672/12, 1673/13, 1674/14, 1675/15, 1676/16, 89/17, 1677/18, 90/19, 1678/20, 1679/21, 1680/22, 1681/23, 1682/24, 1683/25, 1684/26, 172/27a, 1685/27, 813/28, 173/29, 1686/30, 682/31, 1687/32, 1688/33, 1689/34, 1690/35, 1691/36, 1692/37, 1693/38, 1694/39, 285/40, 1695/41, 286/42, 1696/43, 1697/44, 2013/45, 2023/45a, 1699/46, 1782/47, 1700/48, 1701/49, 1702/50, 1703/50a, 1704/51, 1705/52, 1706/53, 1707/54, 868/55, 1708/56, 1709/56a, 1710/58, 1711/60, 1743/62, 1712/64, 1713/66, 649/68, 1714/72, 1715/74, 1716/76, 1717/78, 1718/80, 1719/82, 1628/84
Seznam přijatých dětí, dosavadní výsledky rozhodnutí
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 1142432512 ZŠ/SR/209/2020 Přijato Běžné třídy
2 1199232642 ZŠ/SR/296/2020/NOV Přijato Běžné třídy
3 1671655367 ZŠ/SR/166/2020/NOV Přijato Běžné třídy
4 1841607168 ZŠ/SR/172/2020 Přijato Běžné třídy
5 1892835845 ZŠ/SR/300/2020/NOV Přijato Běžné třídy
6 1913164416 ZŠ/SR/274/2020 Přijato Běžné třídy
7 2006787136 ZŠ/SR/242/2020/NOV Přijato Běžné třídy
8 2087915528 ZŠ/SR/254/2020/NOV Přijato Běžné třídy
9 2091379238 ZŠ/SR/288/2020/NOV Přijato Běžné třídy
10 2096079104 ZŠ/SR/197/2020 Přijato Běžné třídy
11 2266988856 ZŠ/SR/248/2020 Přijato Běžné třídy
12 2475449856 ZŠ/SR/244/2020/NOV Přijato Běžné třídy
13 2741079047 ZŠ/SR/161/2020 Přijato Běžné třídy
14 2938215042 ZŠ/SR/295/2020/NOV Přijato Běžné třídy
15 2995711232 ZŠ/SR/203/2020 Přijato Běžné třídy
16 3407356165 ZŠ/SR/158/2020/NOV Přijato Běžné třídy
17 3415388161 ZŠ/SR/245/2020 Přijato Běžné třídy
18 3429407744 ZŠ/SR/163/2020/NOV Přijato Běžné třídy
19 3470454272 ZŠ/SR/191/2020 Přijato Běžné třídy
20 3546487808 ZŠ/SR/235/2020 Přijato Běžné třídy
21 3556911232 ZŠ/SR/214/2020 Přijato Běžné třídy
22 3705000641 ZŠ/SR/159/2020 Přijato Běžné třídy
23 3947030528 ZŠ/SR/257/2020 Přijato Běžné třídy
24 4004201472 ZŠ/SR/246/2020 Přijato Běžné třídy
25 4059482112 ZŠ/SR/202/2020/NOV Přijato Běžné třídy
26 4059525648 ZŠ/SR/297/2020/NOV Přijato Běžné třídy
27 4120709126 ZŠ/SR/324/2020/NOV Přijato Běžné třídy
28 4124321056 ZŠ/SR/157/2020 Přijato Běžné třídy
29 4251407364 ZŠ/SR/258/2020 Přijato Běžné třídy
30 4271258368 ZŠ/SR/219/2020/NOV Přijato Běžné třídy
31 4296898304 ZŠ/SR/162/2020 Přijato Běžné třídy
32 4352547328 ZŠ/SR/169/2020/NOV Přijato Běžné třídy
33 4562622592 ZŠ/SR/304/2020/NOV Přijato Běžné třídy
34 4604229127 ZŠ/SR/276/2020 Přijato Běžné třídy
35 4634129924 ZŠ/SR/201/2020 Přijato Běžné třídy
36 4668375808 ZŠ/SR/259/2020/NOV Přijato Běžné třídy
37 4795495936 ZŠ/SR/238/2020/NOV Přijato Běžné třídy
38 4847651842 ZŠ/SR/236/2020 Přijato Běžné třídy
39 5165736328 ZŠ/SR/264/2020/NOV Přijato Běžné třídy
40 5166152483 ZŠ/SR/205/2020 Přijato Běžné třídy
41 5366805056 ZŠ/SR/207/2020 Přijato Běžné třídy
42 5416352768 ZŠ/SR/196/2020/NOV Přijato Běžné třídy
43 5476683568 ZŠ/SR/298/2020/NOV Přijato Běžné třídy
44 5721036864 ZŠ/SR/221/2020 Přijato Běžné třídy
45 5849309449 ZŠ/SR/234/2020/NOV Přijato Běžné třídy
46 5956820488 ZŠ/SR/212/2020 Přijato Běžné třídy
47 6058924288 ZŠ/SR/263/2020/NOV Přijato Běžné třídy
48 6269850624 ZŠ/SR/211/2020 Přijato Běžné třídy
49 6365607936 ZŠ/SR/230/2020 Přijato Běžné třídy
50 6491172608 ZŠ/SR/170/2020 Přijato Běžné třídy
51 6495035904 ZŠ/SR/243/2020 Přijato Běžné třídy
52 6786603008 ZŠ/SR/217/2020 Přijato Běžné třídy
53 7057566728 ZŠ/SR/279/2020 Přijato Běžné třídy
54 7089095681 ZŠ/SR/249/2020/NOV Přijato Běžné třídy
55 7125590016 ZŠ/SR/160/2020 Přijato Běžné třídy
56 7212508416 ZŠ/SR/326/2020/NOV Přijato Běžné třídy
57 7299058816 ZŠ/SR/253/2020 Přijato Běžné třídy
58 7433238144 ZŠ/SR/195/2020/NOV Přijato Běžné třídy
59 7473667072 ZŠ/SR/292/2020/NOV Přijato Běžné třídy
60 7540305282 ZŠ/SR/278/2020 Přijato Běžné třídy
61 7622141445 ZŠ/SR/175/2020 Přijato Běžné třídy
62 7738483968 ZŠ/SR/186/2020/NOV Přijato Běžné třídy
63 7896108288 ZŠ/SR/250/2020/NOV Přijato Běžné třídy
64 7906667528 ZŠ/SR/188/2020 Přijato Běžné třídy
65 7943407232 ZŠ/SR/167/2020 Přijato Běžné třídy
66 8094683136 ZŠ/SR/241/2020 Přijato Běžné třídy
67 8164755968 ZŠ/SR/448/2020/NOV Přijato Běžné třídy
68 8433682855 ZŠ/SR/199/2020 Přijato Běžné třídy
69 8720765696 ZŠ/SR/176/2020 Přijato Běžné třídy
70 8917686016 ZŠ/SR/269/2020 Přijato Běžné třídy
71 8929071104 ZŠ/SR/215/2020 Přijato Běžné třídy
72 9027020544 ZŠ/SR/200/2020 Přijato Běžné třídy
73 9160345856 ZŠ/SR/190/2020/NOV Přijato Běžné třídy
74 9217330176 ZŠ/SR/178/2020 Přijato Běžné třídy
75 9238265344 ZŠ/SR/268/2020 Přijato Běžné třídy
76 9281349632 ZŠ/SR/291/2020/NOV Přijato Běžné třídy
77 9327576064 ZŠ/SR/290/2020/NOV Přijato Běžné třídy
78 9645047808 ZŠ/SR/198/2020/NOV Přijato Běžné třídy
79 9959928448 ZŠ/SR/180/2020 Přijato Běžné třídy
Odklady povinné školní docházky, dosavadní výsledky rozhodnutí
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek
1 2689516032 ZŠ/SR/355/2020/NOV Odloženo
2 4975096832 ZŠ/SR/173/2020 Odloženo
3 6579260928 ZŠ/SR/260/2020 Odloženo
4 6784065282 ZŠ/SR/193/2020 Odloženo
5 8944409344 ZŠ/SR/286/2020/NOV Odloženo
6 9485016576 ZŠ/SR/239/2020 Odloženo
7 9954193664 ZŠ/SR/194/2020 Odloženo
Přerušená správní řízení, dosavadní výsledky rozhodnutí
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek
1 2330983168 ZŠ/SR/266/2020 Přerušeno
2 8089144325 ZŠ/SR/247/2020 Přerušeno