Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Miloš Hrůza
Ulice: 
Zemědělská
č.p.: 
173/29
PSČ: 
613 00
Městská část: 
Brno - sever, Útěchov
Telefon: 
545 428 511
Adresa poskytování vzdělání: 
Zemědělská 29
Vypsaná volná místa: 
75

Informace o škole

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29

zahrnuje následující zařízení: 

    - dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem o kapacitě 50 dětí 
    - základní škola s 23 třídami (15 na 1. st., 8 na 2.st.  - cca. 570 žáků) 
    - školní družina, která má  9 oddělení 
    - moderní výdejny stravy v obou budovách školy
                                                                                        
Základní škola 

Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu "Od hraní k učení".

Od 1. ročníku se  vyučuje anglický jazyk 2 hodiny týdně, od 3. ročníků je hodinová dotace pro cizí jazyk 3 hodiny týdně. 

Jako druhý cizí jazyk jsou u nás vyučovány od 7. ročníku ruština a němčina. Výuku zabezpečují plně kvalifikovaní pedagogové cizích jazyků. 
Většina tříd prvního stupně vyjíždí do škol v přírodě, pro nově vytvořené 6. třídy organizujeme v září společné adaptační pobyty. Pro osmáky uskutečňujeme kurzy přežití zaměřené na ochranu obyvatel za mimořádných situací. Každoročně zajišťujeme kvalitní lyžařský kurs pro žáky sedmých ročníků.

V provozu je moderní učebna informatiky s rychlým připojením na Internet, kde probíhá výuka předmětů zaměřených na Informatiku a výuka ve vybraných hodinách dalších předmětů. Máme k dispozici také několik učeben vybavených interaktivními tabulemi, které využíváme zejména v cizích jazycích. Všechny učebny jsou vybaveny projekční technikou a připojením na internet..
Žáci, připravující se na přijímací zkoušky na střední školy z devátých ročníků, mají možnost rozšířené přípravy ve stěžejních předmětech v rámci pravidelných lekcí, jejichž náplň je úzce zaměřena na přípravu k přijímačkám. 

V systému volitelných předmětů  si žáci volí z nabídky několika předmětů a dle jejich zájmu jsou pak tyto předměty otevírány a vyučovány. Jsou to například zábavná chemie,  design a konstruování, dramatická výchova, pohybové hry, konverzace z anglického jazyka, environmentální praktika a environmentální seminář.
Všechny předměty prvního i druhého stupně vyučují plně kvalifikovaní učitelé.

Realizují se zájezdy do Rakouska, Německa a do Anglie. Pokračuje spolupráce s partnerskou školou v Badenu.

Mimo vyučování je možno navštěvovat různé další zájmové aktivity, např. keramiku na 1. stupni, sportovní hry (basketbal, florbal, fotbal), sborový zpěv, náboženství, sportík, angličtinu hravě, klub objevitelů, zábavnou němčinu, astronomický kroužek, klub deskových her .....

Zájmy dětí rozvíjejí také vychovatelky ve školní družině, kde pracují hudební, výtvarné a pracovní skupiny. Školní družina zabezpečuje podle vlastního ŠVP odpolední výchovnou a zájmovou činnost pro žáky prvních až čtvrtých ročníků.

Škola se řadu let podílí na projektech města Brna "Síť brněnských otevřených škol" a "Angličtina do škol".

Jsme partnerskou školou nakladatelství FRAUS a v naší budově Zemědělská 29 se nachází jeho Informační centrum.

Probíhá spolupráce s klubem rodičů, zvláště při různých akcích - vánoční a velikonoční dílny, rozloučení se školním rokem a další.

Škola úzce spolupracuje s provozovateli dalších mimoškolních aktivit a organizačně se podílí na zajištění jejich činnosti v budovách školy ve spolupráci se školní družinou. Patří sem  sportovní činnost atletického M&C klubu,  výuka ZUŠ Jaroslava Kvapila a činnost hudební školy YAMAHA. Velkou výhodou je, že činnost těchto organizací navazuje na vyučování, popř. na chod ŠD, probíhá ve školních budovách a nezatěžuje rodiče starostmi spojenými s přesunem za zájmovou činností do jiných částí města.

Škola disponuje dvěma hřišti, z nichž hřiště před budovou Zemědělská 29 bylo v roce 2013 přebudováno na víceúčelový moderní sportovní areál. Na hřišti za budovou Jugoslávská 126 byla instalována umělá plocha pro bruslení. Do budoucna bude v provozu v zimních měsících. Kromě veřejnosti ji využívají také žáci 4. - 9. ročníků v rámci výuky TV pro bruslení.

Dvorana s jevištěm celoročně slouží jako galerie výtvarných děl žáků a uskutečňují se zde kulturní akce i pořady pro žáky. Také se zde v průběhu roku již tradičně uskutečňují vystoupení k příležitosti Vánoc (pro žáky) a Dne matek (i pro rodičovskou veřejnost).

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne v termínu od 23. 4. 2019 do 25. 4. 2019 vždy od 14:00 do 17:00 hodin.

Zápis probíhá každoročně v učebnách v přízemí budovy Jugoslávská 126.

Termín dne otevřených dveří: 1. 4. 2019 - 8:00 - 11:30.

Zápis k PŠD bude letos opět probíhat v úplné koordinaci se systémem elektronické podpory zápisu, který nabízí město Brno.

Výhody využití tohoto systému

 • časová úspora u samotného zápisu, kdy se přes systém podaná žádost již pouze zaeviduje
 • možnost vytištění potřebných dokumentů a jejich případná úprava
 • možnost online rezervace termínu zápisu přes rezervační systém
 • možnost sledování průběhu přijímacího řízení i online komunikace
 • poskytnutí rodičům online informace o přijetí/nepřijetí dítěte,
 • zjednodušení administrace vedení ZŠ,
 • zjištění informace, že je dítě přijato na více ZŠ,
 • zjištění informace o dětech, které nebyly u zápisu,
 • poskytnutí zpětné vazby městu a zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.

Informace k elektronické podpoře zápisu do základních škol v městě Brně si můžete prohlédnout zde - http://zapisdozs.brno.cz/.

Podrobnější popis, jak by měl elektronický zápis do ZŠ probíhat naleznete zde.

 

Důrazně doporučujeme provést registraci do elektronického systému u všech dětí, u nichž nastala povinnost zápisu k PŠD, a to ještě před termínem vlastního zápisu na škole.  Máte možnost  se v tomto systému rozhodnout, zda budete žádat o přijetí k PŠD, nebo o odklad PŠD.

1. Chci přijetí k PŠD

Po provedení registrace a zadání potřebných údajů do systému je nutno vytisknout žádost o přijetí k PŠD a následně si  zarezervovat konkrétní termín zápisu v rezervačním systému elektronického zápisu do ZŠ. Rezervace termínů na stránkách MZŠ nenabízíme. Žádost vytiskněte celou.

Vytištěnou žádost přineste k zápisu do školy v rezervovaném, nebo domluveném termínu. Zde bude žádost o přijetí zaevidována do elektronického systému a následně bude zahájeno řízení o přijetí k PŠD. Zde také proběhne vstupní pohovor s dítětem, škola požaduje účast dítěte u zápisu.

Pokud již budou termíny v rezervačním systému zaplněny, lze se dopředu domluvit individuálně telefonicky na čísle 545428522 - Mgr. Beránková, ZŘ.

2. Chci odklad PŠD

Po provedení registrace a zadání potřebných údajů do systému je nutno vytisknout žádost o odklad PŠD. Pokud jste rozhodnuti již u zápisu žádat o odklad PŠD, rezervaci termínu zápisu v elektronickém systému neprovádějte. V takovém případě není nutná přítomnost dítěte u zápisu, vstupní pohovor neprobíhá. Termín podání žádosti o odklad (a tím i zápisu k PŠD) si domluvíte přímo se ZŘ Mgr. Beránkovou. tel: 545428522. Možno v termínu od 1. 4. 2019, nejpozději však do 30. 4. 2019 - zákonem stanovený termín zápisu k PŠD. 

Vytištěnou žádost o odklad PŠD přineste v domluveném termínu do školy. Žádost bude zaevidována do elektronického systému a následně bude probíhat řízení o odkladu PŠD. K žádosti je nutno doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře. Pokud již máte patřičné podklady pro odklad PŠD vyřízené, doložte je spolu s žádostí a rozhodnutí bude možno následně vydat. Pokud potřebné podklady nemáte, bude řízení přerušeno a budete vyzváni k doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí o odkladu PŠD ve stanoveném termínu.

 

Pokud nemáte přístup do celobrněnského elektronického systému registrace, lze se k zápisu dostavit přímo v termínech zápisu stanovených školou a registraci i podání žádosti provést přímo ve škole. V takovém případě je nutno počítat s výrazně delší dobou čekání. 

Kromě přihlášky vyplňuje zástupce dítěte ještě Zápisní lístek. Zápisní lístek je vhodné stáhnout si ze stránek školy a mít jej vyplněný dopředu (lze také vyplnit i na místě).

 

V příštím školním roce plánujeme otevřít tři první třídy. Vzhledem k prostorovým možnostem školy a kapacitě budov i počtu tříd druhého stupně (dvě třídy v ročníku) předpokládáme celkový počet žáků v budoucích prvních třídách do 75  žáků.

V případě překročení tohoto počtu budou  při přijímacím řízení upřednostňováni žáci ze spádového obvodu a budou využita kritéria pro přijímání do prvního ročníku základního vzdělávání - viz následující odkaz.

Kriteria pro přijímání do prvního ročníku základního vzdělávání  

 

Informace pro zákonné zástupce k zápisu k povinné školní docházce

Podle školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (§ 36 odst. 2 školského zákona).

U dětí, které v tomto školním roce (od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019) dovrší šesti let věku nastává povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Spádové obvody určuje „Vyhláška o spádových obvodech“ vydaná  městem Brnem.

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“). Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečům.

 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k PŠD, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Doporučujeme zástupcům dětí, aby patřičná doporučení doložili již se žádostí o odklad v průběhu zápisu k PŠD. Pokud budete chtít doporučení od poradny, vřele doporučujeme domluvit se s poradnou na termínu s dostatečným předstihem – dlouhé  objednací lhůty.

 

Shrnutí

1. co je potřeba učinit, pokud má být dítě zařazeno do řízení o přijetí k základnímu vzdělávání

 • přihlásit se do elektronického systému zápisu do ZŠ na https://zapisdozs.brno.cz/ a vyplnit „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • tuto žádost vytisknout a přinést k zápisu do školy (pokud nemáte možnost tisku, žádost vytiskneme ve škole u zápisu, ale je nutno znát číslo žádosti, které vám systém přidělí, případně číslo pojištěnce)

 • zarezervovat si termín zápisu v rezervačním systému elektronického systému zápisu do ZŠ

 • vyplnit „Zápisní lístek“, který naleznete na této stránce níže ke stažení (lze vyplnit až přímo ve škole u zápisu)

 • dostavit se spolu s dítětem k zápisu v rezervovaném, nebo domluveném termínu

 • u zápisu prokázat svoji totožnost a vztah k dítěti předložením osobního dokladu

 • u zápisu předložit „Rodný list“ dítěte

 • u zápisu doložit místo trvalého bydliště dítěte (pokud je shodné s místem bydliště zástupce dítěte, ověřujeme z OP zástupce dítěte, pokud je odlišné od místa bydliště zástupce dítěte, je nutno doložit potvrzení o trvalém pobytu dítěte)

2.  co je potřeba učinit, pokud má být dítě zařazeno do řízení o odklad povinné školní docházky

 •  přihlásit se do elektronického systému zápisu do ZŠ na https://zapisdozs.brno.cz/ a vyplnit „Žádost o  odklad povinné školní docházky

 •  tuto žádost vytisknout a přinést v domluveném termínu se ZŘ  do školy (pokud nemáte možnost tisku, žádost vytiskneme ve  škole, ale je nutno znát číslo žádosti, které  vám systém přidělí, případně číslo  pojištěnce)

 •  v rezervačním systému elektronického systému zápisu do ZŠ se termín v tomto případě nerezervuje, ale zástupce dítěte se domlouvá individuálně se ZŘ pro 1. stupeň

 •  prokázat svoji totožnost a vztah k dítěti předložením osobního dokladu

 •  předložit „Rodný list“ dítěte

 •  doložit k žádosti o odklad doporučení odborného lékaře, nebo klinického psychologa a poradenského zařízení (PPP, spec. ped. centrum)

   

 

Zápisní lístek ve formátu pdf ke stažení
Zápisní lístek ve formátu docx ke stažení
Ulice Číslo popisné / orientační
Antala Staška 49/1, 50/2, 51/3, 52/4, 53/5, 54/6, 55/7, 56/8, 57/9, 58/10, 59/11, 60/12, 61/13, 62/14, 63/15, 64/16, 65/17, 66/18, 67/19, 68/20, 69/21, 70/22, 71/23, 72/24, 73/25, 74/26, 75/27, 76/28, 77/29, 78/30, 79/31, 80/32, 81/33, 82/34, 83/35, 84/36, 85/37, 86/38, 87/39, 88/40
Babičkova č.ev. 987, 89/1, 91/3, 92/4, 93/5, 94/6, 95/7, 96/8, 97/9, 98/10, 99/11, 100/12, 102/13, 101/14, 103/16, 104/17, 2003/17a, 105/18, 106/19, 107/20, 108/21, 109/22, 110/23, 111/24, 112/25, 113/26, 114/27, 115/28, 116/29, 117/30, 118/31, 119/32, 120/33, 121/34, 122/35, 123/36, 124/37, 125/38, 126/39, 127/40, 1811/41, 128/42, 129/45, 130/47
Břenkova 172/1, 173/2, 174/3, 175/4, 176/5, 177/6, 178/7, 179/8, 180/9, 181/10, 182/11, 183/12, 184/13, 185/14, 186/15, 187/16, 188/17, 189/18, 190/19, 191/20, 192/21, 193/22, 194/23, 195/24, 196/25, 197/26, 198/27, 199/28, 200/29, 201/30, 202/31, 203/32, 204/33, 205/35, 206/37, 207/39, 208/41, 209/43, 210/45
Černopolní 220/28, 221/30, 222/32, 223/33, 224/34, 225/35, 226/36, 227/37, 228/37a, 229/37b, 2035/37c, 231/39, 232/39a, 1749/39b, 2020/39c, 233/40, 234/41, 235/42, 236/44, 237/45, 238/46, 239/47, 240/48, 241/49, 242/50, 243/51, 244/53, 245/54, 246/55, 247/57, 248/59, 249/61, 250/63, 251/65, 252/67, 253/69
Demlova 254/1, 255/2, 256/3, 257/4, 258/5, 259/6, 260/7, 261/8, 262/9, 263/10, 264/11, 265/12, 266/13, 267/14, 268/15, 269/16, 270/17, 271/18, 1741/19, 272/20, 273/21, 274/22, 275/23, 276/24, 277/25, 278/26, 279/27, 280/29, 281/30, 282/30a, 283/31, 284/32, 285/33, 286/34
Drobného 287/2, 288/4, 289/6, 290/8, 291/10, 292/12, 293/14, 294/16, 295/18, 296/20, 297/22, 298/24, 299/26, 1810/26a, 301/28, 302/28a, 303/28b, 1820/28c, 304/30, 305/32, 306/34, 307/38, 2038/38a, 308/40, 309/42, 310/44, 311/46, 312/48, 313/50, 314/52, 315/54, 316/56, 317/58, 318/60, 319/62, 319/64, 321/66, 322/68, 323/70, 324/72, 325/74, 326/76, 1973/76a
Durďákova 352/43, 353/43a, 355/45, 357/47, 359/49, 360/51, 363/55, 364/56, 365/58, 366/60, 367/62, 368/64, 369/68
Erbenova 2022/1, 2022/1a, 311/2, 370/3, 371/4, 372/5, 373/6, 374/7, 375/8, 376/9a, 376/9, 378/10, 379/11, 380/12, 381/13, 382/14, 383/15, 384/16, 385/17, 386/18, 387/19, 388/20, 389/21, 390/22, 391/24, 392/26, 393/28, 394/30, 395/32
Fišova č.ev. 766, č.ev. 767, č.ev. 768, č.ev. 769, č.ev. 770, č.ev. 771, č.ev. 772, č.ev. 773, č.ev. 986, 396/1, 397/1a, 398/2, 399/3, 400/4, 401/5, 402/6, 403/7, 404/8, 405/9, 406/10, 407/11, 408/12, 409/13, 410/14, 411/15, 412/16, 413/17, 414/18, 415/19, 416/20, 417/21, 418/22, 419/23, 420/24, 421/25, 422/26, 423/27, 424/28, 425/30, 426/34, 1780/36, 382/38
Jugoslávská 636/77, 638/79, 640/81, 641/83, 643/85, 644/87, 645/89, 647/91, 649/93, 173/95, 653/99, 655/101, 657/103, 658/104, 659/105, 660/106, 661/107, 662/108, 663/109, 664/109a, 665/110, 666/111, 667/112, 668/112a, 669/113, 670/114, 671/115, 672/116, 673/117, 674/118, 675/119, 676/120, 677/121, 678/122, 679/123, 680/124a, 681/124b, 1816/124, 682/126, 683/128, 684/130, 685/132, 686/134, 687/136, 688/138, 689/140, 690/142, 691/144, 692/146, 693/148, 694/150, 695/152, 696/154
Lesnická č.ev. 764, č.ev. 765, 528/1, 783/3, 784/5, 785/7, 786/9, 787/10, 1802/11, 788/12, 789/13, 790/14, 791/15, 792/16, 793/18, 794/19, 795/20, 1800/21, 796/22, 797/23, 798/24, 799/25, 800/26, 1799/27, 801/28, 802/29, 803/30, 805/32, 806/33, 807/34, 808/34a, 2042/35, 809/36, 810/37, 811/38, 812/39, 813/40, 814/42, 815/44, 816/46, 817/48, 818/50, 819/52, 820/54, 821/56, 822/58, 823/60, 824/62, 825/64, 826/66
Lužova 238/1, 236/2, 828/3, 829/4, 830/5, 831/6, 832/7, 833/8, 834/9, 835/10, 836/11, 355/12, 837/13, 838/13a, 357/15, 365/16, 366/17, 839/18, 1815/19, 840/20, 841/21, 842/22, 843/23, 844/24, 845/25, 846/25a, 847/25b, 848/26, 849/27, 850/28, 851/29, 1783/30, 797/33
Martinkova 418/1, 416/2, 852/3, 853/4, 854/5, 855/6, 253/7, 856/8, 857/10, 252/12
Mathonova 868/1, 869/2, 870/2a, 871/3, 872/3a, 873/4, 874/5, 875/6, 876/7, 877/8, 878/8a, 879/9, 880/10, 881/12, 882/13, 883/14, 884/14a, 885/15, 886/16, 887/17, 888/18, 889/19, 890/20, 891/21, 894/23, 895/23a, 897/25
Merhautova 1736/83, 961/85, 965/89, 967/91, 969/93, 971/95, 973/97, 975/99, 977/101, 979/103, 981/105, 983/107, 983/109, 986/111, 987/113, 988/114, 989/115, 990/116, 991/117, 992/118, 993/120, 994/121, 995/122, 994/123, 1779/124, 996/125, 997/126, 998/127, 999/128, 869/129, 1000/130, 1001/131, 1002/132, 1003/133, 1004/134, 1005/135, 1006/136, 1007/137, 1008/138, 1009/139, 1010/140, 1011/141, 1012/142, 1013/143, 1014/144, 1015/145, 1016/146, 1017/147, 1018/148, 1019/149, 1018/150, 1020/151, 1021/152, 1022/153, 1023/154, 1024/155, 1028/162, 1029/164, 1030/166, 1032/168, 1034/170, 1036/172, 1038/174, 1040/176, 1042/178, 1044/180, 859/182, 858/184, 1047/186, 1773/188, 1048/190, 1774/192, 1051/194, 1053/196, 1055/198
Muchova 235/1, 233/2, 1078/3, 1079/4, 1080/5, 1081/6, 1082/7, 1083/8, 1084/9, 1085/10, 1086/11, 1087/12, 352/13, 349/14, 364/17, 362/18, 1088/19, 1089/20, 1090/21, 1091/22, 1092/23, 1093/24, 1094/25, 1095/26, 1096/27, 1097/28, 1098/29, 1099/30, 1100/31, 1101/32, 794/33, 1102/34
Provazníkova 826/2, 1228/4, 1230/6, 87/8, 88/10, 1234/12, 1236/14, 130/16, 128/18, 1238/20, 1240/22, 210/24, 203/26, 1244/28, 1246/30, 1248/32, 1742/34, 890/40, 1254/42, 1256/44, 1257/46, 1259/48, 1261/50, 1263/52, 1265/54, 1267/56, 1268/64, 1269/66, 1024/68, 1270/70, 1271/72, 1272/74, 1273/76, 1274/78, 1275/80
Schodová 306/1, 305/2, 1283/3, 1284/4, 1285/5, 1286/6, 1745/7, 1287/8, 1288/9, 1289/10, 396/11, 1775/12, 1776/14, 1290/15, 1777/16, 1291/17, 1292/18, 1293/19, 243/22
Tomanova 226/2, 1527/3, 226/4, 1528/5, 1529/6, 1530/7, 1531/8, 1532/9, 1533/10, 1534/11, 347/13
Trávníky 1557/1, 1558/2, 1559/3, 1560/4, 1561/5, 1562/6, 1563/7, 1564/8, 1565/9, 1566/10, 1567/11, 802/12, 1568/13, 805/14, 1569/15, 1570/16, 1571/17, 1572/18, 1573/19, 1574/20, 1575/21, 1576/22, 1577/23, 1578/24, 1579/25, 1580/26, 1581/27, 275/28, 1582/29, 274/30, 804/31, 1584/32, 807/33, 1585/34, 1586/34a, 1587/34b, 1588/35, 1589/36, 1590/37, 1591/38, 1592/39, 1593/40, 1594/41, 1595/42, 277/43, 1596/44, 276/45, 1597/46, 1598/47, 1599/48, 1600/49, 634/50, 1601/51, 1602/53, 656/54, 1603/55, 1604/56, 1605/57, 1606/58, 1605/59, 1607/60, 1608/61, 969/62, 1609/63, 1779/64, 636/65, 1610/66, 658/67, 1611/68, 1612/69, 1613/70, 1614/71, 1615/72, 971/73, 1616/74, 997/75, 2001/76, 1617/77, 1618/79, 1619/81, 1452/83
Venhudova 1023/23a, 998/25, 1626/27, 1627/29, 1628/31
Zemědělská 1665/1, 1752/1a, 1666/2, 810/3, 1667/4, 814/5, 1668/6, 1669/7, 1670/8, 49/9, 1671/10, 50/11, 1672/12, 1673/13, 1674/14, 1675/15, 1676/16, 89/17, 1677/18, 90/19, 1678/20, 1679/21, 1680/22, 1681/23, 1682/24, 1683/25, 1684/26, 172/27a, 1685/27, 813/28, 173/29, 1686/30, 682/31, 1687/32, 1688/33, 1689/34, 1690/35, 1691/36, 1692/37, 1693/38, 1694/39, 285/40, 1695/41, 286/42, 1696/43, 1697/44, 2013/45, 2023/45a, 1699/46, 1782/47, 1700/48, 1701/49, 1702/50, 1703/50a, 1704/51, 1705/52, 1706/53, 1707/54, 868/55, 1708/56, 1709/56a, 1710/58, 1711/60, 1743/62, 1712/64, 1713/66, 649/68, 1714/72, 1715/74, 1716/76, 1717/78, 1718/80, 1719/82, 1628/84
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 15. 5. 2019, do dne: 29. 5. 2019