Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Petr Kapounek
Ulice: 
Blažkova
č.p.: 
9
PSČ: 
638 00
Městská část: 
Brno - sever, Útěchov
Telefon: 
548 422 740
Datová schránka: 
yd7xdgp
Adresa poskytování vzdělání: 
Blažkova 9
Vypsaná volná místa: 
84

Zápis 2020

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne v ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9, p. o. v termínu

od 6. 4. 2020 do 16. 4. 2020.

Zápis proběhne způsobem popsaným v následujících článcích.

Den otevřených dveří neorganizujeme. Rezervované termíny neplatí.

Zápis k PŠD bude letos opět probíhat v úplné koordinaci se systémem elektronické podpory zápisu, který nabízí město Brno.

Výhody využití tohoto systému

 • časová úspora u samotného zápisu, kdy se přes systém podaná žádost již pouze zaeviduje
 • možnost vytištění potřebných dokumentů a jejich případná úprava
 • možnost sledování průběhu přijímacího řízení i online komunikace
 • poskytnutí rodičům online informace o přijetí/nepřijetí dítěte,
 • zjednodušení administrace vedení ZŠ,
 • zjištění informace, že je dítě přijato na více ZŠ,
 • zjištění informace o dětech, které nebyly u zápisu,
 • poskytnutí zpětné vazby městu a zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.

 

Informace k elektronické podpoře zápisu do základních škol v městě Brně si můžete prohlédnout zde - http://zapisdozs.brno.cz/.

Podrobnější popis, jak by měl elektronický zápis do ZŠ probíhat naleznete zde - https://zapisdozs.brno.cz/dulezite-informace/vydavani-zadosti

 

Je bezpodmínečně nutno provést registraci do elektronického systému u všech dětí, u nichž nastala povinnost zápisu k PŠD, a to ještě před termínem vlastního zápisu na škole.  Máte možnost  se v tomto systému rozhodnout, zda budete žádat o přijetí k PŠD, nebo o odklad PŠD.

1. Chci přijetí k povinné školní docházce (PŠD)

Po provedení registrace a zadání potřebných údajů do systému elektronického zápisu města Brna je nutno vytisknout žádost o přijetí k povinné školní docházce.  Žádost vytiskněte celou včetně přílohy Informační povinnost, kterou je nutno podepsat (4 strany). Nezapomeňte podepsat i žádost o přijetí k povinné školní docházce.

Kromě přihlášky vyplňuje zástupce dítěte ještě Zápisní lístek (ke stažení na odkazu - https://zsblazkova.cz/dokumenty/zlistek.docx). Zápisní lístek je nutno stáhnout ze stránek školy a mít jej vyplněný dopředu. Zápisní lístek je nutno také podepsat. Pokud má dítě v naší škole, případně v naší MŠ sourozence, je nutno to uvést do Zápisního lístku.

Žádost, rodný list dítěte a zápisní lístek doručíte do školy níže uvedenými způsoby. Zde bude žádost o přijetí zaevidována do elektronického systému a následně bude zahájeno řízení o přijetí k PŠD. Vstupní pohovory s dětmi vzhledem k epidemiologické situaci v ČR letos neproběhnou.

 

 

 

Způsoby doručení podkladů k řízení o přijetí:

 1. Elektronicky – naskenovanou, podepsanou žádost o přijetí (včetně přilohy), sken, případně fotokopii rodného listu dítěte a sken podepsaného a vyplněného zápisního lístku pošlete jako přílohy e-mailu prostřednictvím schránky elektronické pošty, kterou jste uvedli jako kontaktní při registraci do systému elektronického zápisu, na adresu školy – zapis@zsblazkova.cz
 2. Prostřednictvím datové schránky – žádost o přijetí, spolu s kopií rodného listu a zápisním lístkem dítěte lze zaslat i do datové schránky školy - ID datové schránky: yd7xdgp
 3. Poštou – originál podepsané žádosti spolu s obyčejnou kopií rodného listu dítěte a originálem vyplněného a podepsaného zápisního lístku lze zaslat na adresu kanceláře školy poštou, případně kurýrní nebo přepravní službou. 
 4. Osobní doručení do školy – originál žádosti, rodného listu a zápisního lístku lze ve výjimečných případech osobně doručit přímo do kanceláře školy. Prosíme, tuto možnost využívejte zcela výjimečně, pouze pokud opravdu nemáte možnost uvedené dokumenty zaslat výše uvedenými způsoby. Tímto způsobem lze přihlásit dítě i v případě, že nemáte možnost registrace do systému elektronického zápisu, případně nemáte možnost potřebné dokumenty vytisknout. V takových případech je nutno přinést s sebou také občanský průkaz. Na osobní předávání žádostí byly vyčleněny termíny 15. 4. 8,00 – 11,00 a 16. 4. 2020 13,00 – 16,00 hodin.

Všechny žádosti o přijetí je nutno kterýmkoli výše uvedeným způsobem doručit do školy ve stanoveném termínu zápisu od 6. 4. 2020 do 16. 4. 2020.

2. Chci odklad povinné školní docházky (PŠD)

Pokud jste rozhodnuti žádat o odklad PŠD, po provedení registrace a zadání potřebných údajů do systému elektronického zápisu je nutno vytisknout žádost o odklad PŠD.  

K žádosti je nutno doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, nebo speciální pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře.

Pokud již máte patřičné podklady pro odklad PŠD včetně přílohy vyřízené, doložte je spolu s žádostí a rozhodnutí bude možno následně vydat. Pokud potřebné podklady nemáte, bude řízení přerušeno a budete vyzváni k doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí o odkladu PŠD ve školou stanoveném termínu.

Všechny podklady k řízení o odkladu povinné školní docházky lze obdobně, jako dokumenty k řízení o přijetí doručit do školy výše uvedenými způsoby.

Žádosti o odklad je možno podávat v termínu od 1. 4. 2020, nejpozději však do 30. 4. 2020 - zákonem stanovený termín zápisu k PŠD. 

V příštím školním roce plánujeme otevřít tři první třídy. Vzhledem k prostorovým možnostem školy a kapacitě budov i počtu tříd druhého stupně předpokládáme celkový počet žáků v budoucích prvních třídách do 84 žáků.

V případě překročení tohoto počtu budou  při přijímacím řízení upřednostňováni žáci ze spádového obvodu a budou využita kritéria pro přijímání do prvního ročníku základního vzdělávání - viz následující odkaz - https://zapisdozs.brno.cz/skola/zakladni-skola-materska-skola-brno-blazk....

 

Kritéria pro přijetí do 1. tříd ve školním roce 2020 - 2021

V rámci přijímacího řízení lze přijmout k docházce do prvního ročníku ZŠ pouze takový počet uchazečů (zveřejněný na webu školy a v systému elektronického zápisu města Brna), který odpovídá počtu stanovených volných míst v daném školním roce, aby nedošlo k překročení kapacity ZŠ vzhledem k prostorovým možnostem školy, kapacitě budov a počtu tříd druhého stupně ZŠ.

 Ředitel ZŠ rozhodne o přijetí a nepřijetí zájemců do prvního ročníku ZŠ na základě vyhodnocení následujících kritérií:

 

Kritéria

a) V případě, že počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání nepřesáhne stanovený počet volných míst v prvních ročnících následujícího školního roku, budou přijati všichni zájemci na základě takto podaných žádostí.

b) V případě, že počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání přesáhne stanovený počet volných míst v prvních ročnících následujícího školního roku, bude při vyhodnocování žádostí postupováno následujícím způsobem:

 • přednostně budou přijaty dětí (žáci), jejichž trvalé bydliště náleží do spádového obvodu školy (dále jen spádové děti).
 • pokud počet spádových dětí překročí počet stanovených volných míst, čímž by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.         
 • pokud nebudou všechna stanovená volná místa naplněna spádovými dětmi, budou po spádových dětech přednostně přijímány děti (žáci) nepatřící do spádového obvodu v tomto pořadí důležitosti:
  1. sourozenec navštěvuje ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9
  2. dítě navštěvuje MŠ Brno, Nejedlého 13
  3. dítě, které absolvovalo „Pohádkovou školu“
  4. losování ze zbývajících žádostí až do stanoveného počtu volných míst

 Případné dotazy k zápisu směřujte na Mgr. Kateřinu Jelínkovou, zást. ředitele - tel.: 548 422 742

ZŠ Blažkova

se nachází v příjemném prostředí na sídlišti Lesná. Školu navštěvuje 615 žáků a působí na ní 40 pedagogů.

Výuka na naší škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání "Škola pro život", kde převažují nové přístupy a metody vzdělávání. Učitelé se vzdělávají v akreditovaných seminářích podle jejich zájmu o danou problematiku. Ve škole se utvořil tým pedagogů, který spolupracuje při naplňování cílů, jejichž smyslem je vybudovat přátelskou, otevřenou, komunitní školu.

Ve výuce jsou uplatňovány moderní výukové metody, jako je využívání výpočetní techniky, skupinová práce, dramatická výchova, projektové vyučování apod. Styl výuky staví na co nejlepším poznání osobnosti každého žáka. To je také jeden z důvodů, proč na škole probíhá projekt Pohádková škola určený budoucím prvňáčkům a jejich rodičům.

Vzhledem k tomu, že na škole působí speciální pedagogové, značná péče je věnována žákům s podpůrnými opatřeními. Integrovaným žákům je vypracováván individuální vzdělávací program. Při nápravě problémů způsobených speciálními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s našimi partnery - PPP Kohoutova 4, PPP Sládkova.

Od školního roku 2007/2008 probíhá na naší škole výuka podle školního vždělávacího programu "Škola pro život". Podle tohoto programu vyučujeme anglický jazyk již od 1. třídy. V 6. třídě si pak děti mohou vybrat i jazyk německý.

Kromě jazyků na naší škole probíhá výuka výpočetní techniky od 5. do 9. třídy. Samozřejmostí je volný přístup k internetu pro všechny žáky a pedagogy školy. Děti z nižších ročníků mohou navštěvovat školní družinu, která pro ně připravuje zajímavý program.

Ulice Číslo popisné / orientační
Arbesova 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, 8/8, 9/9, 10/10, 11/11, 12/12
Barvy č.ev. 594, č.ev. 595, č.ev. 596, č.ev. 597, č.ev. 598, č.ev. 599, č.ev. 600, č.ev. 601, č.ev. 1746, 784/1, 598/2, 785/3, 599/4, 786/5, 600/6, 787/7, 761/8, 841/8a, 904/8d, 788/9, 762/10, 789/11, 763/12, 790/13, 764/14, 791/15, 765/16, 766/18, 767/20, 773/24, 774/26, 775/28, 776/30, 777/32, 778/34, 779/36, 891/38
Blažkova 13/1, 14/2, 15/3, 16/4, 17/5, 18/6, 19/7, 20/8, 21/9
Brechtova 22/1, 23/2, 24/3, 25/4, 26/5, 815/6, 27/7, 28/8, 29/9, 30/10, 31/11, 32/12, 33/13, 34/14, 35/15, 36/16, 37/17, 38/18
Dusíkova č.ev. 2075, 793/1, 850/1a, 794/3, 893/3a, 894/3b, 900/3c, 907/3d, 824/5, 903/6, 795/7, 896/7a, 897/10, 901/12, 910/15, 910/17, 910/19, 910/21, 910/23, 910/25, 905/27, 905/29, 906/31, 906/33, 906/35, 906/37, 906/39, 906/41
Haškova 138/1, 139/2, 140/3, 141/4, 142/5, 143/6, 144/7, 145/8, 146/9, 147/10, 148/11, 149/12, 150/13, 151/14, 152/15, 153/17
Ježkova 235/1, 236/2, 237/3, 238/4, 239/5, 240/6, 241/7, 242/8, 243/9, 877/10, 878/11, 879/12, 880/13
Jurkovičova 244/1, 245/2, 246/3, 247/4, 248/5, 249/6, 250/7, 251/8, 252/9, 253/10, 254/11, 255/12, 256/13, 459/14, 461/15, 466/16, 467/17, 557/18, 558/19
Kupkova 611/1, 634/2, 696/3, 635/4, 697/5, 636/6, 698/7, 637/8, 699/9, 638/10, 700/11, 639/12, 701/13, 640/14, 702/15, 641/16, 703/17, 642/18, 704/19, 643/20, 705/21, 644/22, 706/23, 645/24, 707/25, 646/26, 708/27, 647/28, 709/29, 648/30, 710/31, 649/32, 711/33, 650/34, 712/35, 651/36, 713/37, 652/38, 714/39, 653/40, 715/41, 654/42, 716/43, 655/44, 717/45, 656/46, 718/47, 657/48, 719/49, 658/50, 720/51, 659/52, 721/53, 660/54, 722/55, 661/56, 723/57, 662/58, 724/59, 663/60, 725/61, 664/62, 726/63, 665/64, 727/65, 666/66, 728/67, 667/68, 729/69, 668/70, 730/71, 669/72, 731/73, 670/74, 671/76, 672/78, 673/80, 674/82, 675/84, 676/86, 919/86a, 677/88, 678/90, 679/92, 680/94, 681/96, 682/98, 683/100, 684/102, 685/104, 686/106, 687/108, 688/110, 689/112, 690/114, 691/116, 692/118, 693/120, 694/122, 695/124
Majdalenky 844/3, 844/5, 844/7, 852/9, 885/10, 908/10b, 908/10c, 908/10a, 852/11, 852/13, 853/15, 853/17, 853/19, 855/21, 855/21a, 855/23, 855/24, 855/25
Nejedlého 373/1, 374/2, 375/3, 376/4, 377/5, 378/6, 379/7, 380/8, 381/9, 382/10, 383/11, 384/12, 261/13, 385/14, 386/16, 387/18, 388/20, 389/22, 390/24, 391/26, 392/28, 393/30, 394/32, 395/34, 396/36
Okružní 898/12, 832/29, 834/29a, 772/31, 855/33, 848/35a, 849/35, 783/39
Plachtova 589/1, 611/2, 590/3, 612/4, 601/5, 613/6, 602/7, 614/8, 603/9, 615/10, 604/11, 616/12, 605/13, 617/14, 606/15, 618/16, 607/17, 619/18, 608/19, 620/20, 609/21, 621/22, 610/23, 622/24, 623/26, 624/28, 625/30
Šalounova 626/1, 627/3, 628/5, 629/7
Seifertova 584/2, 585/4, 586/6, 587/8, 796/12, 509/14, 510/16, 588/18, 830/18a, 812/20, 512/24, 583/26, 513/28, 514/30, 867/32, 836/36, 771/38, 818/40, 517/42, 782/44, 866/46, 835/48, 870/48b, 870/48a, 519/50, 520/52, 521/56, 861/60, 522/62, 801/64, 591/66, 592/68, 593/70, 594/72, 595/74, 596/76, 780/78, 810/80, 802/82, 781/84, 769/86, 768/88, 914/90
Španielova 630/2, 631/4, 632/6, 633/8
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 6.5.2020, do dne: 5.6.2020